Producenci
Waluty
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Regulamin

DEFINICJE POJĘĆ ZAWARTYCH W REGULAMINIE

§ 1

 1. Regulamin – niniejszy dokument określający zasady świadczenia usług polegających na możliwości korzystania przez Użytkowników z Hurtowni www.hurt-zagatto.pl, w tym sposób i warunki zawierania w ramach Hurtowni umów sprzedaży towarów, a także czynności techniczne zmierzające do ich zawarcia. Podstawą prawną stworzenia niniejszego Regulaminu są przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002, Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

 2. Hurtownia – prowadzony przez: Zagatto Polska Paweł Grudowski z siedzibą: ul. ks. Piotra Ściegiennego 28/5 70-354 Szczecin . Serwis internetowy (strona internetowa) o charakterze otwartym, prowadzona w domenie www.hurt-zagatto.pl, prowadzona jest w języku polskim i umożliwiająca zawieranie transakcji on-line, za pośrednictwem którego – na mocy niniejszego Regulaminu i po spełnieniu jego warunków – Użytkownik zawiera umowy sprzedaży towarów zamieszczonych w ramach tego serwisu internetowego.

 3. Sprzedawca: firma Zagatto Polska Paweł Grudowski  NIP 8512509478 z siedzibą: ul. ks. Piotra Ściegiennego 28/5 70-354 Szczecin.

 4. Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna, spełniająca warunki określone w niniejszym Regulaminie, która zarejestrowała swoją osobę w Hurtowni, a co za tym idzie oświadczyła chęć korzystania z oferowanych w jego ramach usług. Kupującym może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej lecz posiadająca zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych, która dokonała rejestracji, w wyniku której uzyskała możliwość składania zamówień na towary oferowane w ramach Hurtowni w sposób określony w niniejszym Regulaminie.

 5. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna, spełniająca warunki określone w niniejszym Regulaminie, która zarejestrowała swoją osobę w Hurtowni, a co za tym idzie oświadczyła chęć korzystania z oferowanych w jego ramach usług. Użytkownikiem może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej lecz posiadająca zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych, która dokonała rejestracji, w wyniku której uzyskała możliwość składania zamówień na towary oferowane w ramach Hurtowni w sposób określony w niniejszym Regulaminie.

 6. Sprzedaż lub Umowa sprzedaży – czynność prawna regulowana przepisami art. 535-581 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 1964, Nr 16 poz. 93 z późn. zm.),a w przypadku gdy nabywcą jest Konsument, również przepisami ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie praw konsumentów i odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 Nr 22 poz. 271 z późn. zm) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej i zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. 2002 Nr 141 poz. 1176 z późn. zm), do której to dochodzi pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym po spełnieniu warunków określonych w niniejszym Regulaminie.

 7. Konsument – osoba fizyczna, o której mowa w art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 1964, Nr 16 poz. 93 z późn. zm.), tj. wyłącznie osoba fizyczna, która dokonuje czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową.

 8. Przedsiębiorca – osoba, która dokonuje czynności prawnej w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

 9. Zamówienie – automatycznie wygenerowana w Hurtowni po wciśnięciu ("kliknięciu") opcji "Zamów" informacja określająca treść i warunki umowy, jaka zostanie zawarta na skutek przyjęcia oferty. Zamówienie zawiera w szczególności informacje o zasadach i terminach płatności, zasadach transportu towarów i związanych z nim kosztami, terminach realizacji zamówienia. W zależności od rodzaju oferty Sprzedawcy, w zamówieniu możliwe jest ustalenie przez Kupującego formy dokonania płatności, a także zasad i kosztów transportu;

 10. Koszyk – narzędzie systemowe usprawniające dokonywanie zakupów za pośrednictwem Hurtowni przez Użytkowników, posiadające możliwość gromadzenia złożonych zamówień w taki sposób aby były one widoczne jednocześnie, a także umożliwiające monitorowanie wielkości (wartości) dokonanych zamówień.

 11. Przyjęcie oferty – czynności techniczne Kupującego, skutkujące zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą mającej za przedmiot oferowany przez Sprzedawcę towar.

POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMINU

§ 2

 1. Regulamin określa warunki i zasady sprzedaży przez Zagatto Polska Paweł Grudowski , który prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet, w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy składającym zamówienie (Kupującym), a Zagatto Polska Paweł Grudowski (Sprzedającym).

 2. Przedmiotem działalności hurtowni internetowej na stronie: www.hurt-zagatto.pl, jest sprzedaż wyrobów galanterii skórzanej, toreb na laptopy, akcesoriów.

 3. Korzystanie z Hurtowni jest możliwe przy zachowaniu wymagań technicznych warunkujących prawidłowe złożenie zamówienia w ramach Hurtowni.

 4. Kupujący składając zamówienie, powinien zapoznać się z regulaminem hurtowni Zagatto Polska Paweł Grudowski oraz potwierdzić fakt zapoznania się z przedmiotowym regulaminem akceptując go w obowiązującej formie.

 5. Oferta Sprzedawcy skierowana jest do wszystkich zarejestrowanych Użytkowników Hurtowni.

 6. Oferta może zawierać dodatkowe postanowienia przyszłej umowy, w tym termin płatności ceny, zasady ponoszenia kosztów transportu oraz terminy realizacji zamówienia.

 7. Użytkownik rozważając przyjęcie oferty Sprzedawcy, zobowiązuje się zwracać szczególną uwagę na cenę i zasady płatności (np. przelewem za pomocą systemów bankowych, za pobraniem itp.) oraz zasady ponoszenia kosztów transportu i terminu realizacji zamówień.

 8. Oferta wiąże Sprzedawcę przez okres w niej wskazany lub do chwili odwołania. Odwołanie oferty następuje przez jej usunięcie z Hurtowni. Sprzedawca nie może odwołać oferty po potwierdzeniu zamówienia przez Kupującego. Sprzedawca jest uprawniony do zmiany treści oferty do czasu potwierdzenia zamówienia przez Kupującego, w tym przede wszystkim w zakresie ceny oferowanego towaru.

 9. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).

REJESTRACJA UŻYTKOWNIKA

§ 3

 1. Użytkownik chcący skorzystać z usług Hurtowni winien uprzednio dokonać Rejestracji. Skutkiem prawidłowo przeprowadzonej Rejestracji jest założenie dla Użytkownika Konta.

 2. Dokonanie Rejestracji wymaga akceptacji (przyjęcia) przez Użytkownika warunków Regulaminu.

 3. Rejestracja dokonywana jest w drodze wypełnienia przez Użytkownika formularza rejestrowego zamieszczonego pod adresem internetowym www.hurt-zagatto.pl. Zakres danych niezbędnych do przeprowadzenia Rejestracji i w jej wyniku założenia Konta obejmuje co najmniej wskazanie przez Użytkownika aktualnego adresu e-mail (adresu poczty elektronicznej) oraz podania własnej i swobodnie wybranej przez Użytkownika nazwy i hasła, za pomocą których Użytkownik będzie logował się do Konta.

 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody i działania wynikające z udostępnienia przez Użytkownika innym podmiotom hasła, o którym mowa m.in. w § 3 pkt 3 niniejszego Regulaminu. W przypadku udostępnienia lub uzyskania przez inne podmioty hasła, Użytkownik zobowiązuje się do pokrycia wszelkich należności za zamówienia złożone za pomocą loginu i hasła tego Użytkownika.

 5. Użytkownik ma prawo do zmiany hasła poprzez złożenie stosownej dyspozycji na swoim Koncie.

DANE OSOBOWE I ICH PRZETWARZANIE

§ 4

 1. Chcąc złożyć zamówienie na towary, Użytkownik jest zobowiązany do podania następujących danych:

   1. imię i nazwisko, a w przypadku osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nazwę lub firmę,
   2. adres zamieszkania lub siedziby (w przypadku osób prawnych lub jednostek organizacyjnych) z dokładnym wskazaniem miasta wraz kodem pocztowym, ulicy wraz z numerem budynku i lokalu,
   3. numeru telefonu kontaktowego,
   4. numer NIP i REGON – w przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą,
   5. numer KRS – w przypadku gdy Użytkownik podlega obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego,
   6. adres, pod który ma zostać dostarczony zamawiany towar,
   7. wybrany przez Użytkownika jeden ze sposobów płatności ceny, wskazany w niniejszym Regulaminie.

   

 2. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników odbywa się za ich zgodą, jak również w oparciu o ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych, które są niezbędne do realizacji usług świadczonych przez Zagatto Polska Paweł Grudowski.

 3. Podanie przez Użytkownika jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne.

 4. Podanie danych określonych w § 4 ust.1 Regulaminu jest niezbędne do uzyskania możliwości składania oświadczeń o przyjęciu oferty Sprzedawcy w ramach Hurtownii. Użytkownik podając wyżej wskazane dane wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedawcę na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie i przepisach obowiązującego prawa.

 5. Poprzez dokonanie Rejestracji, Użytkownik wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych udostępnionych w formularzu rejestracyjnym oraz zgromadzonych na jego Koncie.

 6. Informacje i komunikaty, o których mowa w pkt 4, będą przekazywane Użytkownikom na adres e-mail lub adres zamieszkania/siedziby wskazany w trakcie rejestracji.

 7. Użytkownik jest zobowiązany dokonać dokładnej weryfikacji przekazywanych danych przed złożeniem zamówienia na towary. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność względem Sprzedawcy za podanie nieprawdziwych, niepełnych lub nieaktualnych danych, o których mowa w § 4 Regulaminu.

SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ, FAKTURY ORAZ CENY TOWARÓW

I WARUNKI PŁATNOŚCI

§ 5

 1. Realizacja zamówień płatnych przelewem rozpoczyna się po tym jak na rachunek bankowy hurtowni wpłyną środki pieniężne w kwocie odpowiadającej cenie zakupu zamówionego towaru i kosztom wysyłki.

 2. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.

 3. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT i wystawiana jest w chwili, gdy wszystkie zamówione przez klienta towary są skompletowane, opłacone i gotowe do wysyłki. Zgodnie z art. 106i ustawy o podatku od towarów i usług, fakturę wystawia się nie później niż 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę.

 4. Ze względu na różne formy współpracy faktury VAT nie są załączane do przesyłek. Faktury wysyłane są z adresu email powiadomienia@apilo.com (w formie PDF oraz dodatkowo linku, z którego można pobrać fakturę przez okres do 30 dni) na adres email podany w formularzu rejestracyjnym bądź inny adres email podany przez Kupującego. Adres powiadomienia@apilo.com ten należy dodać do adresów zaufanych tak żeby wiadomości nie trafiały do SPAM oraz żeby nie były blokowane przez pocztę Odbiorcy.
 5. Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu do momentu wysłania towaru. Klient może wycofać złożone zamówienie w całości do momentu jego wysłania. Wprowadzanie powyższych zmian możliwe jest poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta e-mailem pod adresem mariusz@zagatto.pl

 6. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich. Do cen należy doliczyć 23% podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia. Hurtownia zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty hurtowni internetowej, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach hurtowni bądź wprowadzania w nich zmian. Koszty dostawy zostaną uwzględnione w cenach towarów proporcjonalnie do ich wartości. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez klienta i określony w zamówieniu sposób.

 7. Dostępne formy płatności: Przelew tradycyjny na konto; Przelew natychmiastowy - Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest AutoPay S.A.

 8. Opcjonalnie możliwe w przyszłości udostępnienie metody płatności kartami: Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro.
 9. Zasady zwrotu towaru dla firm

  Sprzedaż Towaru i świadczenie Usług skierowane jest wyłącznie do innych przedsiębiorców nie będących konsumentami w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny. Do umów zawieranych za pośrednictwem Sklepu nie mają zatem zastosowania przepisy prawa związane z obrotem konsumenckim.

  1. Zwrot i wymiana towaru.

  Zgodnie z art. 27 ustawy o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy przysługuje jedynie konsumentom, wobec czego przedsiębiorcy nie przysługuje możliwość zwrotu towaru.

  2. Reklamacje towaru.

  Na wszystkie towary zakupione w naszym sklepie, przysługuje Państwu uprawnienia z tytułu wad stanowiących o niezgodności towaru z umową przez okres 2 lat od daty zakupu.

  Aby odesłać reklamowany produkt, należy go starannie zapakować i odesłać na adres:

   

  Zagatto Polska Paweł Grudowski
  NIP 8512509478
  ul. Ks. Piotra Ściegiennego 28/5
  70-354 Szczecin


   

ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAWCY

§ 6

 1. Wszystkie towary dostępne w hurtowni objęte są gwarancją producenta na czas 12 miesięcy.

 2. Jeżeli po otrzymaniu towaru klient znajdzie w nim wady techniczne lub uszkodzenia powstałe podczas dostawy, powinien odesłać go przesyłką pocztową pod adresem hurtowni. Hurtownia nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Koszty, związane z odesłaniem towaru reklamowanego, hurtownia zwraca natychmiast po otrzymaniu przesyłki i rozpatrzeniu reklamacji. Do odsyłanego towaru należy dołączyć fakturę. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od ich wpłynięcia. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania nakładu), hurtownia zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w hurtowni towary do wyboru.

Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych

§ 7

 1. Administrator Danych Osobowych odpowiada za zgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych, a zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych, a także prawa Kupującego związane z jego danymi osobowymi.

   

 2. Administrator Danych Osobowych przetwarza dane osobowe Kupujących na podstawie zgody oraz w związku z prawnie uzasadnionymi interesami Sprzedającego.

   

 3. Administrator Danych Osobowych zbiera i przetwarza dane osobowe wyłącznie w zakresie jaki jest to uzasadnione umownym lub prawnym obowiązkiem.

   

 4. Wyrażenie przez Kupującego zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, a zgoda na przetwarzanie danych w określonym celu może zostać w każdej chwili wycofana.

   

 5. Na potrzeby realizacji zamówienia Kupującego zbierane są następujące dane osobowe:

   

  1. adres pocztowy – niezbędne do wystawienia dowodu zakupu;

    

  2. miejsca wydania rzeczy – niezbędny do zaadresowania przesyłki;

    

  3. e-mail – niezbędny do komunikacji związanej z realizacją zamówienia;

    

  4. numer telefonu – niezbędny w przypadku wyboru niektórych rodzajów dostawy

    

 6. Szczegółowe rozwiązania w zakresie ochrony danych osobowych związanych ze złożeniem zamówienia, ale również korzystaniem ze sklepu przed i po złożeniu zamówienia zawiera polityka prywatności.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 8

 1. Prawem właściwym dla umowy sprzedaży towarów za pośrednictwem Hurtowni zawartej pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą będzie wyłącznie prawo polskie. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim pomiędzy Klientem a Zagatto Polska Paweł Grudowski. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie klientowi wraz z przesyłką faktury VAT lub specyfikacji zamówienia

 2. Sądem właściwym dla rozpoznawania sporów mogących wyniknąć w związku ze sprzedażą towarów przez Sprzedawcę za pośrednictwem Hurtowni jest Sąd właściwy miejscowo zgodnie z przepisami KPC.

 3. Regulamin niniejszy znajduje się pod adresem internetowym www.hurt-zagatto.pl/regulamin.pdf. Regulamin jest udostępniany do pobrania w formacie PDF.

 4. Dokonanie rejestracji przez Użytkownika oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego Regulaminu, przy czym jego wersja obowiązująca zamieszczana będzie każdorazowo na stronie internetowej hurtowni.

 6. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wchodzą w życie z dniem ich opublikowania w sposób opisany w § 7ust. 5, z zastrzeżeniem, że zmienione postanowienia Regulaminu nie mają zastosowania do realizacji zamówień złożonych przed wprowadzeniem tych zmian.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl